Meihui interior wall special putty_Fujian Huixing Coating Technology Development Co., Ltd.